คำอธิฐานปิดทองฝังลูกนิมิต Print
Written by Administrator   
Friday, 18 September 2009 01:39

คำอธิฐานการปิดทองฝังลูกนิมิต

ปิด นิมิต อุโบสถ ทศพล                    เริ่มลูกต้น กลางโบสถ์ โชติตระการ

ปิดนิมิต  ลูกเอก  เสกประส่าท            งามโอภาส  มาสเฉลิม เสริมสัณฐาน

เป็นนิมิต เตือนตา สาธุการ                 ท่ามกลางงาน  บุญพิธี  ผูกสีมา

เกิดชาติหน้า อย่ารู้เข็ญ ได้เป็นใหญ่    รูปวิไล เป็นเสน่ห์  ดังเลขา

ปิดนิมิต  ลูกทิศ บูรพา                       ให้ก้าวหน้า  เกียรติยศ  ปรากฏไกล

ปิดนิมิต ลูกทิศ อาคเนย์                    ขอให้เทวาประสิทธิ์  พิสมัย

ปิดนิมิตทิศทักษิณศักดิชัย                 ให้สมใจสมบัติ วัฒนา

ปิดนิมิต ลูกทิศ หรดี                          ขอให้ชีวิตมั่น ชันษา

ปิดนิมิต   ทิศประจิมอิ่มอุรา                ปราถนาใดได้ สมใจปอง

ปิดนิมิต ทิศพายัพ ดับทุกข์โศก          นิราศโรค นิราศภัย ร้ายทั้งผอง

ปิดนิมิต ทิศอุดร กรประคอง               ได้เงินทองสมหมาย ทุกรายการ

ปิดนิมิต ทิศอิสาน ประการท้าย           ให้สมหมาย ได้สุข ทุกสถาน

รวมเก้า ลูกสุขใส ใจเบิกบาน              กว่าจะถึง ซึ่งนิพพาน  เมื่อนั้นเทอญ

                                                                     ธรรมสาธก

Last Updated on Friday, 14 November 2014 22:58